ارتودنسی

ارتودنسی ثابت

ارتودنسی:  روشی برای اصلاح فاصله بین دندانی ، دندان های نهفته، قوس فکی تنگ، اختلاف در خط وسط دندان و … می باشد.

ارتودنسی به دو صورت ثابت و متحرک انجام می شود، در سنین پایین تر جلوی بسیاری از کشیدن های دندان دائم را گرفته و در نتیجه کار بسیار مطلوب تر است. مدت زمان انجام ارتودنسی بین ۶ ماه تا ۳ سال می باشد و با روش سیم و پراکت، ارتودنسی با پراکت های سرامیکی و همرنگ دندان، ارتودنسی به روش الایزهای شفاف یا نامرئی انجام می شود.

ارتودنسی نامرئی:  غیر از مواد بسیار پیچیده می تواند همان نتیجه ارتودنسی ثابت را به دست دهد و جایگزین سیم ها و پراکت ها شود که از نظر ظاهری شاید برای افراد آزار دهنده باشد. و قابل برداشتن است.

انواع سرامیکی:  از براکت های شفاف بهره برده و نسبت به نوع فلزی در معرض دید کمتری است.

ارتودنسی متحرک

ارتودنسی:  روشی برای اصلاح فاصله بین دندانی ، دندان های نهفته، قوس فکی تنگ، اختلاف در خط وسط دندان و … می باشد.

ارتودنسی به دو صورت ثابت و متحرک انجام می شود، در سنین پایین تر جلوی بسیاری از کشیدن های دندان دائم را گرفته و در نتیجه کار بسیار مطلوب تر است. مدت زمان انجام ارتودنسی بین ۶ ماه تا ۳ سال می باشد و با روش سیم و پراکت، ارتودنسی با پراکت های سرامیکی و همرنگ دندان، ارتودنسی به روش الایزهای شفاف یا نامرئی انجام می شود.

ارتودنسی نامرئی:  غیر از مواد بسیار پیچیده می تواند همان نتیجه ارتودنسی ثابت را به دست دهد و جایگزین سیم ها و پراکت ها شود که از نظر ظاهری شاید برای افراد آزار دهنده باشد. و قابل برداشتن است.

انواع سرامیکی:  از براکت های شفاف بهره برده و نسبت به نوع فلزی در معرض دید کمتری است.

ارتودنسی نامرئی

ارتودنسی:  روشی برای اصلاح فاصله بین دندانی ، دندان های نهفته، قوس فکی تنگ، اختلاف در خط وسط دندان و … می باشد.

ارتودنسی به دو صورت ثابت و متحرک انجام می شود، در سنین پایین تر جلوی بسیاری از کشیدن های دندان دائم را گرفته و در نتیجه کار بسیار مطلوب تر است. مدت زمان انجام ارتودنسی بین ۶ ماه تا ۳ سال می باشد و با روش سیم و پراکت، ارتودنسی با پراکت های سرامیکی و همرنگ دندان، ارتودنسی به روش الایزهای شفاف یا نامرئی انجام می شود.

ارتودنسی نامرئی:  غیر از مواد بسیار پیچیده می تواند همان نتیجه ارتودنسی ثابت را به دست دهد و جایگزین سیم ها و پراکت ها شود که از نظر ظاهری شاید برای افراد آزار دهنده باشد. و قابل برداشتن است.

انواع سرامیکی:  از براکت های شفاف بهره برده و نسبت به نوع فلزی در معرض دید کمتری است.

فهرست